Resultaten (34)
Aanpassingen werkplek eigen functie. (Stigas)
In eerste instantie probeert u altijd of de werknemer in zijn eigen functie terug kan keren. U moet zich daarbij afvragen wat daarvoor nodig is en hoe dit zo snel mogelijk op een goede manier kan gebeuren.
Activiteiten die begeleiden naar ander werk. (Stigas)
Zoals al eerder aangegeven, is de werkgever verantwoordelijk voor het vinden van geschikt werk, ook al is dit bij een andere werkgever. Dit wordt ook wel re-integratie 2e spoor genoemd. Als u van mening bent dat uw werknemer niet meer gere-integreerd kan worden binnen uw eigen bedrijf, dan moet u dat kunnen aantonen. Hoe groter uw bedrijf, hoe belangrijker het is daar bewijzen voor te hebben. Het UWV zal deze motivatie toetsen en hanteert daarbij een eigen lijst met mogelijkheden.
Adviezen bij een huisbezoek. (Stigas)
Wanneer de verzuimende medewerker niet mobiel is of het psychologisch niet aan kan naar het bedrijf te komen (bijvoorbeeld bij een conflict), is het van belang de werknemer thuis te bezoeken.
Bijzonder verlof. (Stigas)
Inhoud bijzonder verlof
Deskundigenoordeel. (Stigas)
Zowel werkgever als werknemer kan het UWV tijdens het re-integratietraject om een deskundigenoordeel vragen. Hieraan zijn kosten verbonden. Mogelijke kwesties die u kunt vragen, zijn: Is de werknemer nog arbeidsongeschikt. Is een bepaald werkaanbod passend. Verricht de werkgever voldoende re-integratie-inspanningen.
Een eigen bedrijf starten vanuit een uitkering. (Stigas)
Bent u werknemer en hebt u een WAO-, Wajong-, WAZ- of WGA (=WIA)-uitkering? Dan kan het oprichten van een eigen bedrijf voordelen bieden. U kunt zich met behoud van uw uitkering oriënteren op het ondernemerschap. Daarbij kunt u deskundige begeleiding ontvangen van een re-integratiebedrijf of een startersadviesbureau.
Elektronische uitwisseling patiëntgegevens. (Stigas)
In de sociale geneeskunde worden gegevens van patiënten en cliënten tussen artsen onderling en met anderen steeds vaker elektronisch uitgewisseld. Patiënten hebben steeds vaker direct toegang tot hun eigen elektronisch medisch dossier. Zij willen deze informatie kunnen delen met bijvoorbeeld hun huisarts, bedrijfsarts, verzekeringsarts, specialist ouderengeneeskunde en andere medisch specialisten.
Frequentverzuimgesprek. (Stigas)
Als een werknemer zich voor de derde keer of meer binnen een jaar tijd heeft ziekgemeld, raden wij aan na hervatting een frequentverzuimgesprek te voeren met de betreffende medewerker. Samen zoekt u naar mogelijkheden om de oorzaken van het verzuim weg te nemen voor zover dat mogelijk is. Wellicht zijn er oorzaken die door u verholpen kunnen worden. Een dergelijk gesprek is ook geschikt in geval van zogeheten ‘voorspelbaar verzuim' (na bijvoorbeeld een conflict of het toewijzen van ‘vervelende' werkzaamheden).
Geschikt voor werk binnen het eigen bedrijf. (Stigas)
Wanneer het niet lukt iemand – direct – in de eigen functie aan de slag te laten gaan, kan voor tijdelijk of vast een aangepaste functie in het eigen bedrijf worden aangeboden.
Gewijzigde Arbowet per 1 juli 2017: is uw basiscontract al op orde?. (Stigas)
Is uw bedrijf klaar voor de nieuwe Arbowet? Op 1 juli wijzigt de Arbowet. Als u bent aangesloten bij Colland en/of Sazas, dan is er al veel voor u geregeld. Doe voor de zekerheid de check.
Hervattingsgesprek. (Stigas)
Wanneer de medewerker het werk kan hervatten, bespreekt u - bij voorkeur op de eerste werkdag - in alle openheid welke zaken belangrijk zijn voor een succesvolle werkhervatting.
Loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. (Stigas)
De werkgever is vanaf de dag van ziekmelding twee jaar verantwoordelijk voor doorbetaling van het loon bij ziekte voor de uren die de werknemer door ziekte niet werkt.
Oorzaak arbeidsongeschiktheid door derden. (Stigas)
Wanneer het verzuim is veroorzaakt door een derde (ongeval, arbeidsongeschiktheid door overige werkzaamheden zoals tweede baan, etc.), achterhaalt u dan naam, adres en telefoonnummer. SAZAS ondersteunt u dan in het verhalen van eventuele kosten op de aansprakelijke.
Preventiegesprek. (Stigas)
Doel van het preventiegesprek is te voorkomen dat de werknemer zich (weer) ziek zal melden.
Re-integratie activiteiten. (Stigas)
Sinds 1 januari 2003 is de werkgever verantwoordelijk voor re-integratie in zowel het 1e spoor (binnen het eigen bedrijf) als in het 2e spoor (buiten het bedrijf, bij andere werkgever). Wanneer de werkgever dit niet zelf kan regelen, moet hij hierin ondersteuning regelen (bijvoorbeeld via een re-integratiebedrijf).
Subsidie en fondsen. (Stigas)
Als u de arbeidsongeschikte werknemer wilt re-integreren, loopt u vaak tegen extra kosten aan. De overheid stelt daarom een aantal subsidies hiervoor ter beschikking.
Taken en verplichtingen Casemanager. (Stigas)
Vanuit de Wet Verbetering Poortwachter is iedere werkgever verplicht de rol van Casemanager in te (laten) vullen.
Taken en verplichtingen re-integratiebedrijf. (Stigas)
Een re-integratiebedrijf is gespecialiseerd in het ‘re-integreren' van arbeidsongeschikte werknemers. Dit kan door passend werk te vinden, door te trainen, of door om te scholen. Een re-integratiebedrijf kan door de werkgever worden ingezet, door de Arbodienst of door het UWV.
Taken en verplichtingen werkgever. (Stigas)
Als werkgever hebt u een aantal algemene taken, verplichtingen en rechten.
Taken en verplichtingen werknemer. (Stigas)
Als werknemer hebt u een aantal algemene taken, verplichtingen en rechten wanneer u wegens ziekte afwezig bent.
Verzuim en vakantie. (Stigas)
Indien een werknemer tijdens ziekte op vakantie wil, is het raadzaam dit alleen toe te staan met toestemming van de leidinggevende. Vraag bij twijfel de bedrijfsarts of de vakantie het herstelproces niet nadelig zal beïnvloeden.
Verzuim Onder De Duim. (Stigas)
Stigas en Sazas hebben gezamenlijk een aanpak ontwikkeld die bedrijven helpt hun ziekteverzuim omlaag te brengen, maar vooral ook te voorkomen. Met ons speciale programma VerzuimOnderDeDuim bieden we bedrijven ondersteuning bij het beheersen van verzuim. Het programma VerzuimOnderDeDuim heeft zich in de afgelopen jaren met succes bewezen. Veel deelnemers hebben het verzuim in hun organisatie aanzienlijk weten terug te dringen.
Verzuimbegeleiding bij conflict. (Stigas)
Als er sprake is van een conflict met de medewerker dan is het belangrijk zo snel mogelijk actie te ondernemen en de situatie met de arbodienst te bespreken.
Verzuimbegeleidinggesprek/re-integratiegesprek. (Stigas)
Het doel van het verzuimgesprek is helder maken welke hindernissen een snelle terugkeer op het werk in de weg staan. Leidraad is het Plan van aanpak, wanneer dit al opgesteld is.
Verzuimgesprekken. (Stigas)
Het voorkomen en aanpakken van verzuim vraagt een diversiteit aan vaardigheden van de leidinggevende. Hierna geven we een aantal tips om effectief gesprekken te kunnen voeren.
Verzuimmelding vanuit het buitenland. (Stigas)
Wanneer een medewerker ziek wordt als hij in het buitenland verblijft, is de kans groot dat het verzuim langer gaat duren dan strikt noodzakelijk. Het is daarom van belang dat de werknemer direct op de eerste ziektedag persoonlijk contact met u opneemt. De medewerker dient een medische verklaring van een lokale arts toe te sturen/faxen.
Verzuimprotocol. (Stigas)
In een verzuimprotocol staat hoe er in uw bedrijf wordt omgegaan met ziekmeldingen, verzuimcontrole en verzuimbegeleiding. Het besteedt ook aandacht aan de re-integratie bij langdurig verzuim. Zo weten alle betrokkenen waar ze aan toe zijn. Het verzuimprotocol wordt ook wel ‘verzuimreglement’ of ‘spelregels verzuim’ genoemd. Bedrijven zijn volgens de Wet verbetering poortwachter verplicht er een te hebben. Onderstaand checklist kunt u gebruiken bij het opstellen van een verzuimprotocol voor uw bedrijf.
Vragen en registratie werkgever bij ziekte werknemer. (Stigas)
In het procesdossier staat alle informatie die u nodig heeft om te zorgen voor een snelle werkhervatting. Feitelijk begint u met het aanleggen van dit dossier als de werknemer zich ziek meldt. U mag hem dan alleen algemene vragen stellen. Wat u in ieder geval mag vragen:
Werknemer ziek- stappenplan. (Stigas)
Onderstaand protocol is van toepassing voor klanten van SAZAS, die hun verzuimbegeleiding via Zorg van de Zaak krijgen. SAZAS heeft de regievoering op de verzuimbegeleiding aan Stigas uitbesteed.
Wet verbetering poortwachter. (Stigas)
In de Wet verbetering poortwachter is geregeld wat werknemers en werkgevers moeten doen om te zorgen dat langdurig zieke werknemers zo snel mogelijk weer aan de slag gaan.
Wettelijk kader. (Stigas)
De afgelopen jaren is er het nodige veranderd in de sociale zekerheid. Wij zetten de meest essentiële wetgeving en de gevolgen daaruit voor u op een rijtje.
WIA. (Stigas)
Vanaf 1 januari 2006 is de WAO vervangen door de WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Het grootste verschil tussen de WIA en de WAO is dat bij de WIA gekeken wordt naar wat een medewerker nog wel kan. Gedeeltelijk arbeidsongeschikten worden gestimuleerd zo veel te werken als hun ziekte of beperking toelaat. De boodschap is dat meer werken loont.
Ziekmeldingsgesprek. (Stigas)
De telefonische ziekmelding is voor de werkgever vaak een eerste contact met een zieke medewerker. Een ziekmelding komt heel vaak onverwacht en bijna altijd ongelegen. Voor de werkgever is het van groot belang om adequaat te handelen tijdens het telefoongesprek. Het verloop van de verdere re-integratie hangt ervan af. Wees daarom goed voorbereid.
Ziekte bij zwangerschap/bevalling. (Stigas)
Meldt een medewerker zich ziek tijdens en als gevolg van haar zwangerschap, dan is het belangrijk dat u dit doorgeeft bij de ziekmelding. In dit geval ontvangt de werkgever namelijk een vergoeding van de loonkosten van het UWV. Wanneer u verzekerd bent bij SAZAS, dan regelt SAZAS deze loondoorbetaling voor u. Daarnaast houdt u uiteraard rekening met de werkbelasting van de betreffende medewerkster.