Risico-inventarisatie en –evaluatie

Gezond en veilig werken begint met het opstellen van een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Met een RI&E brengt u de veiligheids-en gezondheidsrisico’s in kaart om daarna te kijken of er maatregelen nodig zijn.

Moet mijn bedrijf een RI&E hebben?

Alle bedrijven waar sprake is van ‘werken onder gezag’ moeten in het bezit zijn van een RI&E. Van werken onder gezag is al sprake als een van de kinderen klusjes doet op het bedrijf, er een stagiaire op het bedrijf werkt en in andere situaties waarin sprake is van een gezagsverhouding. Het hoeft dus niet altijd om betaald werk te gaan.

Ook voor bedrijven waar nooit sprake is van ‘werken onder gezag’ of nooit vreemde arbeid wordt ingehuurd is het zinvol om een RI&E op te stellen. Zelfstandige ondernemers, maten in een maatschap en familieleden in een gezinsbedrijf lopen immers dezelfde risico’s als werknemers en een RI&E kan ook hun helpen om gezond en veilig te werken.

Hoe gaat de RI&E in zijn werk?

Bedrijfsbezoek
Het belangrijkste onderdeel van een risico-inventarisatie die uitgevoerd wordt door Stigas is het bedrijfsbezoek van de preventieadviseur.  Samen met u maakt de preventieadviseur dan een rondje door uw bedrijf en bezoekt indien van toepassing een locatie waar medewerkers aan het werk zijn.

Tijdens de rondgang inventariseert de adviseur waar in het werk risico’s zijn voor de veiligheid en de gezondheid van werknemers. Tegelijkertijd kijkt de adviseur in overleg met u hoe een risico het beste weggenomen kan worden. In een voor- of nagesprek bespreekt de adviseur hoe in uw bedrijf een aantal organisatorische zaken geregeld zijn.

Het bedrijfsbezoek wordt in overleg met u gepland op een moment dat het u het beste uitkomt. Uiteraard is het wel belangrijk dat er op dat moment gewerkt wordt, omdat de adviseur alleen dan goed kan zien hoe het werk gedaan wordt, het beste de risico’s kan inventariseren en over mogelijke oplossingen kan adviseren.

Plan van aanpak
Van dit bezoek wordt een verslag gemaakt in de vorm van een plan van aanpak. In dit verslag maakt de adviseur de eerste aanzet van een plan van aanpak. In dit plan worden de oplossingen die besproken zijn meegenomen.
De adviseur geeft in het plan ook aan welke risico’s in zijn ogen het grootste zijn en het beste als eerste aangepakt kunnen worden.  Dit concept plan van aanpak kunt u zelf daarna gemakkelijk afronden tot een definitief plan van aanpak.

Na 2 tot 3 maanden neemt de adviseur nog een keer contact met u op om te evalueren hoe het is gegaan en of er nog onduidelijkheden zijn.

Vragenlijst
Al we de eerste keer een risico-inventarisatie bij u uitvoeren, kunnen we u soms vooraf een vragenlijst toesturen. Op die manier heeft onze adviseur alvast wat achtergrondinformatie over uw bedrijf.  Meestal is dit niet noodzakelijk en neemt onze adviseur tijdens het bedrijfsbezoek de vragen met u door.
Als u al eerder een risico-inventarisatie bij ons heeft uitgevoerd, is het sowieso niet nodig om opnieuw een vragenlijst in te vullen.

Door de risico-inventarisatie uit te laten voeren door Stigas wordt deze ook direct getoetst door de arbodienst, zoals de wet dat vereist.

Kondig ook bij uw medewerkers of meewerkende familieleden aan dat u een risico-inventarisatie gaat uitvoeren en betrek hen hierbij. Doordat zij het werk uitvoeren weten zij meestal beter wat de knelpunten zijn, maar hebben vaak ook goede praktische ideeën over mogelijke oplossingen.

Digitale risico-inventarisatie
Een aantal sectoren hoeft pas een externe deskundige voor de toetsing in te schakelen als zij meer dan 25 werknemers hebben. Dit komt omdat de sociale partners de risico-inventarisaties van deze sectoren hebben erkend.

Hebt u een bedrijf in één van onderstaande sectoren met een erkende RI&E?
En heeft u 25 werknemers of minder?
Dan kunt u zelf digitaal een checklist invullen en op basis daarvan een plan van aanpak opstellen.

In samenwerking met Steunpunt RIE heeft Stigas voor onderstaande sectoren een digitale RIE ontwikkeld.

Let op: vóór het invullen van de digitale RIE wordt u om een emailadres en een password gevraagd. Het password is een woord dat u zelf bedenkt. U krijgt géén password toegestuurd.

Toetsing

  1. Als het bedrijf normaal (dus uitgezonderd seizoensarbeiders) meer dan 25 werknemers (koppen geen fte) heeft, dan moet een RI&E altijd getoetst worden door een arbodienst of een erkende deskundige. Stigas kan dit voor u verzorgen.
  2. Als het bedrijf minder dan 25 werknemers heeft en gebruik maakt van een door sociale partners erkende RI&E dan hoeft de RI&E niet getoetst te worden. Op dit moment zijn alleen de RI&E’s van de sectoren hoveniers en groenvoorziening, mechanisch loonwerk, paardenhouderij en zorgboerderijen erkend door de sociale partners in de sector. De RI&E’s van alle agrarische en groene sectoren worden momenteel overgezet naar een nieuw systeem en het streven is om in overleg met sociale partners deze RI&E’s zo snel mogelijk te erkennen.
  3. Als het bedrijf nooit meer dan 40 uur in de week betaald werk laat verrichten hoeven ook de RI&E’s van fruitteelt en akkerbouw en vollegrondsteelt bedrijven niet getoetst te worden.

Ook als de RI&E niet getoetst hoeft te worden, is het nuttig om een preventieadviseur van Stigas in te schakelen bij de RI&E. Twee zien immers meer dan één en op een gegeven ogenblik kan er een zekere vorm van bedrijfsblindheid ontstaan.

Tarief

Een op maat gesneden risico-inventarisatie kunt u kosteloos aanvragen als u bij Stigas bent aangesloten. Voor het bedrijfsbezoek door de preventieadviseur wordt slechts een beperkte eigen bijdrage (legeskosten) vanaf € 203,- gevraagd, afhankelijk van het aantal medewerkers op het bedrijf. De tarieven vindt u in de onderstaande tabel.

Wilt u extra ondersteuning tijdens de risico-inventarisatie, het opstellen van het plan van aanpak of bij het opzetten en voeren van arbobeleid, neem dan contact op met uw preventieadviseur.

Aantal Medewerkers

Tarief 2017

0 tot 10 € 203,-
10 tot 25 € 260,-
25 tot 50 € 358,-
50 tot 100 € 462,-
100 tot 250 € 572,-
250 tot 500 € 711,-
> 500 € 866,-

Ik zoek een contactpersoon in mijn regio